راه اندازی درب اتوماتیک شیشه ای

راه اندازی درب اتوماتیک شیشه ای

درب اتوماتیک شیشه ای را به روش های مختلفی می توان راه اندازی کرد:

• سنسور نزدیک شدن (مانند سنسور راداری) :وقتی عابر به سنسور نزدیک می شود، درب باز می شود.

• دکمه فشاری : وقتی عابر کلیدی را فشار می دهد، درب باز می شود.

• کنترل سطح دسترسی : در این حالت درب وقتی باز می شود که سیستم کنترل دسترسی، مجازبودن عابر از نظر عبور از درب را تعیین کند.

• خودکار : این حالت بیشتر در مورد آسانسورها کاربرد دارد.

list-pro-pic[ چهارشنبه 22 دی 1395 ] [ 13:45 ]
[ ]